Archief Ondernemend Moergestel

De onroerende zaakbelasting te lijf

Onlangs hebt u de aanslag onroerende zaakbelasting ontvangen. Het is meer dan de moeite waard om te bezien of de vastgesteld waardering door de gemeente Oisterwijk niet te hoog is. Immers, het vastgestelde bedrag wordt ook gehanteerd bij de inkomstenbelasting en de waterschapsheffing.

Om u daarbij te helpen organiseert het bestuur van Ondernemend Moergestel op maandagavond 20 april a.s. tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst. Loet van Dam en Jan Vriens zullen u dan ter zake van een gratis advies voorzien.

Vergeet uw aanslag niet mee te brengen!

 

Deze bijeenkomst is in de serre van het nieuwe restaurant BIJ WOUT, St. Jansplein.

Mocht u onverhoopt niet kunnen en toch een afspraak wenst, neem dan snel even contact op via:vriensadvies@home.nl

Een echte Moergestelse pinkiosk vóór en dóór inwoners

MOERGESTEL – De pinkiosk in Moergestel krijgt een nieuw jasje.

moergestelpinautomaatMoergestelnaren kunnen tot en met 1 mei ideeën insturen om de pinkiosk aan de Raadhuisstraat in Moergestel te verfraaien. Op deze manier willen Rabobank Hart van Brabant, de gemeente en een vertegenwoordiging van inwoners uit Moergestel de pinkiosk een lokale uitstraling geven die past bij het plein.

Het idee van het verfraaien van de pinkiosk door de inwoners van Moergestel ontstond in januari. Tijdens een overleg met een aantal vertegenwoordigers van Moergestelnaren, gemeente Oisterwijk en Rabobank Hart van Brabant spraken de verschillende partijen over de uitstraling van de kiosk op het plein. Het voorstel om een ideeënbus te openen voor het ontwerp van de bestickering van de pinkiosk werd enthousiast ontvangen.

Oproep ideeën

De Rabobank roept inwoners van Moergestel op om ideeën in te sturen voor de bestickering van de kiosk. Hiervoor stelt de bank aanzichten beschikbaar die inwoners kunnen gebruiken. Het insturen van

verhalende ideeën is ook mogelijk. De ideeën en ontwerpen worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit leden die actief en betrokken zijn in de Moergestelse samenleving. Deze commissie bestaat uit: Peter Ligtvoet (Ondernemend Moergestel), Toos van Gool-Groenen (Seniorenvereniging Moergestel), Hans Denissen (Stichting Dorpsraad), Lian Kanters (ledenraadslid Rabobank uit Moergestel) en Wilfred Smit (Rabobank Hart van Brabant). Smit: ‘De kiosk moet een écht Moergestels tintje krijgt, vóór en dóór inwoners is ons idee. In mei kiest de commissie het beste idee en zetten we de bedenker van het beste ontwerp natuurlijk in het zonnetje.’

Pinnen blijft mogelijk in Moergestel

Vorig jaar verhuisde Rabobank Hart van Brabant naar de nieuwe locatie in cultureel centrum Den Boogaard aan het St. Jansplein. Samen met de bibliotheek deelt de bank nu een ruimte in Den Boogaard. Zo blijven twee belangrijke voorzieningen, een bank en een bibliotheek, behouden voor de inwoners van Moergestel. Na de verhuizing naar de nieuwe locatie plaatste de Rabobank een pinkiosk op het plein in Moergestel. In deze kiosk bevindt zich een geldautomaat en een sealbagautomaat. Zo werd ook de mogelijkheid om geld op te nemen behouden voor de inwoners in het dorp.

Meer informatie

Ideeën kunnen tot en met 1 mei worden ingediend bij Rabobank Hart van Brabant. Meer informatie en de spelregels voor de ideeënbus zijn te vinden op www.rabobank.nl/hartvanbrabant. 

Nieuwjaarsbijeenkomst ondernemend Moergestel

Nieuwjaar moergestelTijdstip: Maandag 19 januari 2015
Locatie: Café-Restaurant de Brouwer te Moergestel
Aanvang: 20.30 uur
Voor u een uitstekende mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer van gedachten te wisselen met ondernemers uit Moergestel en te toasten op het nieuwe jaar.

Tijdens deze avond zal de vernieuwde website van Ondernemend Moergestel worden gepresenteerd door Mark Spijkers. De mogelijkheden welke toepasbaar zijn voor uw eigen onderneming kunt u uiteraard bespreken met Mark.

Graag tot maandag 19 januari 2015.

Graag tot dan
Namens het bestuur,
Eric Beele, voorzitter
Loet van Dam, penningmeester
Kees den Teuling, secretaris

Team werk oisterwijk

Team WERK is een werkgelegenheidsinitiatief van de gemeente Oisterwijk. Team WERK bemiddelt tussen lokale werkgevers en werkzoekenden. Met deze nieuwsbrief houden wij werkgevers en belangstellenden regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Garantiebanen: een win-win situatie

Vanaf 2015 gaat de Participatiewet in. Binnen de Participatiewet spreken het bedrijfsleven en overheid een ambitie uit om arbeidsgehandicapten extra mogelijkheden te bieden. Daarmee wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor het bieden van zogenaamde ‘garantiebanen’. Dit zijn arbeidsplaatsen die specifiek bedoeld zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong, WWB en WsW).

image004-3

In Oisterwijk gaat het in 2015 om ongeveer 15 personen waarvoor een dergelijke garantiebaan ingevuld moet worden. Een aantal van deze mensen zal de gemeente zelf plaatsen en verder is er hulp bij nodig van de lokale bedrijven.

“Een goede zaak”, vindt wethouder Peter Smit. “We moeten als samenleving verantwoordelijkheid nemen voor de ondersteuning van kwetsbare mensen en ze weer in hun kracht zetten. Dat doen we o.a. met het bieden van werkervaringsplaatsen. Daarbij hebben we als gemeente ook mooie compensatieregelingen voor de ondernemers. Een win-win situatie dus. Ik roep alle Oisterwijkse ondernemers op om contact op te nemen met onze werkmakelaars om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Een mooi voornemen voor 2015!” aldus de wethouder.

 

Leeftijdsvoorwaarde mobiliteitsbonus verandert
Vanaf 1 januari 2015 kunt u een mobiliteitsbonus krijgen als u een werknemer van 56 jaar of ouder met een uitkering in dienst neemt. Op dit moment is dat nog 50 jaar of ouder.

Meer info, mail naar teamwerk@oisterwijk.nl

14 November bezoek Frans Becx en Ledenvergadering

Geschreven door Administrator moergestel
donderdag 27 oktober 2011 22:55
Datum: maandag 14 november 2011 om 20.00 uur in de instructieruimte bij Frans Becx Tuinmachines op industrieterrein de Sonman Aansluitend aan de vergadering korte bedrijfspresentatie en rondgang door bedrijf, winnaar van de Ondernemersprijs 2010.

Opening en mededelingen
Berichten van verhindering van:
Kermisevaluatie
Structuurvisie bedrijventerreinen: meer mogelijkheden qua bouw en gebruik
Verzoek QR-code te mogen promoten tijdens een ledenvergadering: is er behoefte aan?
Aantal leden is gegroeid naar: 155
Aanwezige nieuwe leden stellen zich kort voor.
De nieuwjaarsbijeenkomst is op maandag 16 januari bij de Brouwer, aanvang 20.00 uur
Sociale media zijn hot! Is er behoefte aan workshop?

Vaststelling verslag vorige vergadering (bijgevoegd)

Stand van zaken diverse activiteiten:
centrumplan/citymanagement:stand van zaken:
St. Jansplein (waterbassin en herinrichting)
Bouwlokaties centrum
Nieuw bestemmingsplan Centrum Moergestel

Voorstel reclame en onderhoud rotondes:
Er komt voorstel van bestuur naar alle leden.

Ondernemersprijs 2011: procedure loopt. Iedereen kan zich aanmelden of laten aanmelden. Zie site gemeente.

Kerstactiviteiten:
Lampiontocht en vuurwerk op vrijdagavond 16 dec.
Kerstconcert: zondag 18 dec. Om 15.30 uur. De Vrienden van St. Jan en de Horeca trakteren!

Veiligheidscertificaat en beveiliging Sonman. Binnenkort oplevering project en uitreiking certificaat.

Activiteiten Ondernemend Moergestel in 2009

Geschreven door Mark Spijkers
vrijdag 09 januari 2009 19:58

Het bestuur heeft onder andere de volgende zaken in voorbereiding:
1. Organiseren van thema-bijeenkomsten
2. Centrumplan/nota detailhandel: verdere vormgeving
3. Optimalisering website
4. Deelname in de jury Ondernemersprijs Oisterwijk
5. Verder uitbouwen contacten met Oisterwijkse ondernemersverenigingen
6. Revitalisering markt en kermis
7. Project duurzaamheid
8. Project parkmanagement
9. Deelname aan Moergestel fietsdorp 2009.
10.Deelname aan Kerstmarkt 2009.

Ondernemend Moergestel Activiteiten overzicht 2008

Geschreven door Mark Spijkers
vrijdag 09 januari 2009 20:03
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar (2008)
1.Vergaderingen d.b.: 6 keer
Bijdragen werden verleend – overeenkomstig het beleid – aan:
Oranjecomite
St. Nicolaasfeest
21 december a.s.:de sfeermarkt
Moergestel fietsdorp

2. Het bestuur vergaderde 3 x met wethouder Wagenmakers c.a

3. centrumvisie en nota detailhandel

Het bestuur heeft een 6-tal keer vergaderd met de projectgroep ter voorbereiding van de centrumvisie en de nota detailhandel.

Kernpunten:

akkoord met concentratie winkelgebied
meer aandacht voor verkeersveiligheid
handhaving vrij parkeren
verfraaiing St. Jansplein (wel plannen, geen geld)
uitbreiding perifere detailhandel op Sonman (dit wil het college niet)
betere zorg voor de markt

4. De cursus Bedrijfshulpverlening was een groot succes5. Het glasvezelproject Oisterwijk is vooralsnog geflopt zodat aansluiting van Moergestel voorlopig niet doorgaat.

6.Het bestuur sprak zijn zorg uit voor de verkeersveiligheid/parkeren bij de Jumbo en heeft voor een snelle en passende oplossing gevraagd die recht doet aan het belang van de ondernemer als de buurt.

7. Het bestuur nam actief deel aan de organisatie en uitvoering van Moergestel fietsdorp en zal dat ook voor het evenement 2009 (7 t/m 28 juni) doen.

8. Aan het verzoek van de KBO om de winkeliers uit Moergestel te benaderen om met een kortingspasje te werken is doorgegeven aan de winkeliers.

9. Het bestuur ondersteunde diverse individuele leden met raad en daad.

10. Het toeristisch platform Oisterwijk vraagt opnieuw te participeren, hetgeen via de voorzitter zal gebeuren. Er zal dan wel meer aandacht voor Moergestel in de campagne moeten komen.

11. De website van Ondernemend Moergestel werd in de lucht gezet en moet nog verder worden uitgebouwd. Recent is die vernieuwd door Duett (Mark Spijkers) de lucht in gegaan.

12. De verniel-me-niet boom is geplant mede dank ons initiatief.

13. Mark Spijkers c.a. ontvingen € 300,– voor de organisatie van een smoelenboek e.d. Dit is een van de belangrijkste activiteiten die in het voorjaar van 2009 gerealiseerd moeten worden.

14. De digitale nieuwsbrief verscheen 3 maal.

15. Het bestuur voerde een gesprek met de directie van de Sociale werkvoorziening (WSD-Boxtel) om te bezien wat zij voor de ondernemers kunnen betekenen.

16. Het bestuur nam actief deel aan de brainstormavond Participatiebeleid, georganiseerd door de gemeente, met als centraal thema: werken.

17. Samen met WiekentKunst wordt gewerkt aan de realisering van historische infoborden op het St. Jansplein (voorjaar 2009)

18. Het bestuur nam het initiatief voor een Ondernemersprijs Oisterwijk. Dit wordt nader uitgewerkt door de gemeente.
19. Regelmatig werd stelling genomen tegen het vandalisme in ons dorp.